ข้อตกลงและเงื่อนไขเว็บไซต์

ความสำคัญ

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.nyxcosmetics-thailand.com ("เว็บไซต์") กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") ก่อนใช้งานเว็บไซต์ซึ่งดำเนินงานโดย นิกซ์ โปรเฟสชันแนล เมคอัพ ของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ( "ลอรีอัล") เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงการพิจารณาที่ลอรีอัลช่วยให้คุณเข้าถึง โดย ลอรีอัลอาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงเป็นครั้งคราว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อใดก็ตามที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงของคุณที่จะปฏิบัติตาม และถูกจำกัดโดยข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเมื่อใดที่คุณไม่ต้องการที่จะยอมรับข้อตกลง คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ลอรีอัลอาจจัดการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ โดยจะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่แยกต่างหากที่ใช้สำหรับการแข่งขันและการส่งเสริมการขายดังกล่าว


การไม่รับรองความเชื่อถือ

ในขณะที่ลอรีอัลได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นั้นถูกต้อง ลอรีอัลไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ ถึงความถูกต้อง ระยะเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์


การเชื่อมต่อ

อาจจะมีการเชื่อมต่อที่จะทำให้คุณออกจากเว็บไซต์นี้ หรือทำให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของลอรีอัล และลอรีอัลไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าว หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นไม่เป็นสิ่งที่ลอรีอัลรับรองสนับสนุนการเชื่อมต่อดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ ตามขอบเขตที่เว็บไซต์นี้บรรจุการเชื่อมต่อ หรืออาจเข้าถึงจากบริการหรือแหล่งที่มาภายนอก ความพร้อมในการใช้งานและเนื้อหาที่ลอรีอัลไม่ได้ควบคุม ความเกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการหรือแหล่งที่มา หรือการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลนั้นต้องเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงไปที่บริการหรือแหล่งที่มาภายนอกโดยเฉพาะ


ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดไปถึง) ข้อความ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วิดีโอ เพลง เสียง กราฟิก รูปถ่าย ภาพ งานศิลปะ ภาพถ่าย ชื่อ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ("เนื้อหา") ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิ์อื่น ๆในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เนื้อหารวมถึงเนื้อหาที่ลอรีอัลเป็นเจ้าของหรือควบคุม และเนื้อหาที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของหรือควบคุมและลอรีอัลได้รับอนุญาต บทความ รายงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของบุคคลที่อยู่ในเว็บไซต์อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ด้วย คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏหมายลิขสิทธิ์เพิ่มเติมหรือข้อจำกัดทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์

คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของลอรีอัลได้ หากลอรีอัลไม่ได้แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และคุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของในและต่อชื่อและเครื่องหมายเหล่านั้น

คุณตกลงที่จะแจ้งลอรีอัลเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่รับรู้การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการใช้เว็บไซต์โดยบุคคลใด ๆ หรือมีข้อร้องเรียนว่า เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิด้านสัญญา สิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิตามกฎหมายทั่วไปของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด


ใบอนุญาตและสิทธิในการดาวน์โหลด

คุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตในหรือต่อเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหานอกเหนือจากสิทธิที่จำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ตามข้อตกลงเหล่านี้ และต่อการดาวน์โหลดตามข้อตกลงที่กำหนดในส่วนนี้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ รวบรวมใหม่ แปลกลับ แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ จำหน่าย เผยแพร่ เสนอ ดำเนินการ แก้ไข อัปโหลดเพื่อสร้างงานอนุพันธ์จาก ส่ง หรือวิธีอื่นใดที่ใช้ประโยชน์จากส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ลอรีอัลอนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ เฉพาะเมื่อ:

(ก) คุณไม่พิมพ์สำเนาการดาวน์โหลดนั้นเกินกว่าหนึ่งฉบับ และไม่ทำสำเนาเพิ่มจากส่วนที่พิมพ์ไปแล้ว
(ข) คุณทำเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้การดาวน์โหลด และ/หรือสำเนาที่พิมพ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ และ
(ค) คุณเก็บรักษาประกาศลิขสิทธิ์ทั้งหมดของการดาวน์โหลดและ/หรือสำเนาที่พิมพ์ดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของการใช้คำและประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเสนอขาย หรือขาย หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือส่วนใดก็ตามผ่านทางสื่ออื่น (รวมถึงการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ หรือวิทยุกระจายเสียง หรือการเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) คุณไม่สามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ที่พร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าจะโดยการใช้ไฮเปอร์ลิงค์บนอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการอื่น นอกจากนี้ ห้ามใช้เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ภายในเพื่อสร้างฐานข้อมูลประเภทใดก็ตาม หรือจัดเก็บเว็บไซต์ไว้ (ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ในฐานข้อมูลเพื่อให้คุณหรือบุคคลอื่นเข้าถึง หรือเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาทั้งหมดหรือเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์


การอนุญาต

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตจากลอรีอัลในการใช้เนื้อหา หรือหากคุณต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์ของลอรีอัล คุณสามารถส่งอีเมลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกที่ปรึกษาและดูแลผู้บริโภค ( Consumer Advisory Department ) CAD ของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected] ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์และเนื้อหาได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" ลอรีอัลไม่รับประกันและรับรองใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อขอบเขตที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ให้ใช้กฎหมายบังคับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การไม่รับประกันและไม่รับรองถึงชื่อ ความสามารถเชิงพาณิชย์ คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ลอรีอัลไม่รับผิดชอบต่อการทำงานบนเว็บไซต์ และไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือมีการแก้ไขข้อบกพร่อง โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางเขตไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันและการรับรองโดยนัย ดังนั้นข้อยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นไม่สามารถนำมาใช้กับคุณได้

ลอรีอัลไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส เวิร์ม หรือ "ม้าโทรจัน" และลอรีอัลไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากลักษณะที่เป็นอันตรายดังกล่าว

ลอรีอัลไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่บุคคลอื่นเป็นผู้จัดหา นอกจากนี้ ลอรีอัลไม่รับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ หรือความพร้อมของสายโทรศัพท์ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค เมื่อข้อตกลงเป็นนัยตามกฎหมาย จะได้รับการยกเว้นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากไม่สามารถยกเว้นข้อตกลงได้ ความรับผิดชอบของลอรีอัล (ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย) จะจำกัดที่:

• ในกรณีของการจัดหาสินค้า: การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือการซ่อมแซมสินค้า หรือการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือค่าใช้จ่ายในการหาสินค้าเทียบเท่า หรือการชำระค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ซ่อมแซมตามการคัดเลือกของลอรีอัล และ

• ในกรณีของข้อกำหนดในการให้บริการ: การจัดหาบริการให้ใหม่ หรือการชำระเงินค่าใช้จ่ายการให้บริการใหม่เป็นไปตามการคัดเลือกของลอรีอัลการจำกัดความรับผิดชอบ

คุณรับทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณไม่พอใจเว็บไซต์ ข้อตกลง หรือเนื้อหาใดก็ตาม วิธีแก้ปัญหามีเพียงอย่างเดียวคือยุติการใช้งานเว็บไซต์

ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น ลอรีอัลไม่รับผิดชอบใด ๆ แก่คุณ รวมถึงบุคคลที่สามทั้งหมด สำหรับต้นทุน ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ การลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไร หรือค่าเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือเกิดขึ้นแบบใดก็ตาม (รวมถึงความประมาท) แม้ว่าลอรีอัลได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ก็ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

เว็บไซต์ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลในเขตอำนาจศาลที่มีการห้ามการเผยแพร่ หรือการให้บริการของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งห้ามดังกล่าวต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์ ลอรีอัลไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาเหมาะสมกับการใช้งาน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลทั้งหมด ผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์จะกระทำการดังกล่าวโดยเริ่มดำเนินการเอง และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากมีข้อสงสัย ต้องขอคำแนะนำด้านกฎหมาย


การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และรักษาความปลอดภัยให้แก่ลอรีอัล พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนของลอรีอัล จากและต่อการเรียกร้อง การกระทำ ความต้องการใดๆ หรือกระบวนการพิจารณาอื่นต่อลอรีอัล พนักงาน ตัวแทน ผู้แทนของลอรีอัล โดยบุคคลอื่น ต่อขอบเขตที่การเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดีดังกล่าว หรือกระบวนการพิจารณาอื่นต่อลอรีอัล พนักงาน ตัวแทน ผู้จำหน่าย หรือผู้แทนของลอรีอัลขึ้นอยู่กับหรือเกี่ยวข้องกับ:

(ก) การใช้งานของคุณในเว็บไซต์

(ข) การผิดสัญญาในส่วนของข้อตกลงที่คุณเป็นผู้กระทำ

(ค) การเรียกร้องในส่วนการใช้งานเว็บไซต์ที่คุณเป็นผู้กระทำ

(ง) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่ หรือ

(จ) ใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาท หรือนอกเหนือจากนี้ เป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น

(ฉ) การลบ การเพิ่ม การแทรก หรือการปรับเปลี่ยน หรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเว็บไซต์ที่คุณเป็นผู้กระทำ หรือ

(ฆ) การบิดเบือนความจริงหรือการผิดสัญญาในการดำเนินการแทนหรือการรับรองที่คุณเป็นผู้กระทำ

การอ้างอิงในข้อตกลงส่วนนี้ต่อการใช้งานเว็บไซต์ ต้องถือว่ารวมการใช้งานของบุคคลอื่นด้วยเมื่อบุคคลดังกล่าวเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณตกลงที่จะชำระเงินให้แก่ลอรีอัล พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนของลอรีอัล รวมถึงต้นทุน ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่มอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผู้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณาที่มาจากการเรียกร้องของบุคคลนั้น


การยกเลิก

ลอรีอัลมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือระงับการดำเนินงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบ


การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

คุณยอมรับว่าลอรีอัลมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือข้อกำหนดทางเทคนิคทุกอย่างในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วยดุลยพินิจของลอรีอัลแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งคุณยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

การส่งและการป้อนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของลอรีอัล คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลไปที่อื่น หรือส่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก รุนแรง หรืออนาจาร หรือเนื้อหาอื่นที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย

คุณยอมรับว่า ลอรีอัลสามารถใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลประชากรของคุณ รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ การแยกตัวและการสละสิทธิ์

หากศาลที่มีเขตอำนาจศาลพบว่าข้อกำหนดใดในข้อตกลงไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลง ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ไม่มีการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงที่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ


ข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ข้อตกลงเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับเว็บไซต์และใช้แทนสัญญาหรือข้อตกลงก่อนหน้า (เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา)กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล


กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย และฝ่ายที่ยื่นเรื่องต่อเขตอำนาจของศาลไทยที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว


ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือความกังวลใดอันเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการแจ้งเตือนคุ้กกี้ กรุณาติดต่อเราที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-3089 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected]